Om NTK

Om NTK

Om NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

NTK är en av tre studentkårer som finns vid Umeå universitet och representerar de cirka 4 000 studenter som huvudsakligen studerar vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. NTK:s uppgift är bland annat att bevaka studenternas intressen och rättigheter samt förbättra deras kontakt med näringslivet. Kort sagt finns vi till för att göra din studietid så bra som möjligt! Vi arbetar ständigt mot vår vision; studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar.

Du hittar vårt kontor på Johan Bures väg 11, Universumhuset. Har du frågor eller annars bara vill prata är du alltid välkommen förbi, eller så kan du kontakta oss här.

NTK:s organisation

Kårens sektioner

Alla medlemmar i NTK är även medlemmar i en sektion. Det finns åtta olika sektioner inom NTK. Vilken sektion du tillhör beror på vad du läser. NTK:s sektioner är:

 • CS-sektionen
 • Designsektionen
 • F-sektionen
 • I-sektionen
 • InSekt
 • MEGA
 • Sigma
 • PhD – Doktorandsektionen

Du kan läsa mer om de olika sektionerna här.

Fullmäktige

Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och styr kårens verksamhet. Fullmäktige består av 23 ledamöter som väljs in av sektionerna, vilket betyder att det är medlemmarna som styr kåren! Antalet representanter från varje sektion beror på sektionens storlek, men alla sektioner har minst en plats. 

Kårstyrelsen

Det är kårstyrelsen som leder kårens dagliga arbete och verkställer de beslut som fullmäktige har fattat. Kårstyrelsen består av sex ledamöter: kårordförande, vice kårordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande, studiesociala enhetens ordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande och studerandeledamot med eventansvar.

Vad är en kår?

Organisation

I Sverige är medlemskap i studentkår vid ett statligt lärosäte enligt svensk lag inte obligatoriskt, utan frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.

Studentkårerna vid de statliga lärosätena måste enligt förordning vara demokratiskt uppbyggda, men den inre organisationen skiljer sig avsevärt mellan olika kårer. Kårer med få medlemmar använder sig ofta av allmänna medlemsmöten, med en direktvald styrelse som leder verksamheten. De flesta kårer tillämpar ett system baserat på ett direktvalt kårfullmäktige som högsta beslutande organ, och en indirekt vald kårstyrelse som beredande och verkställande organ. Kårer arvoderar vanligen en eller flera styrelseledamöter. De större och/eller ekonomiskt starkare kårerna har därtill ofta anställda med ansvar för administration, förvaltning mm.

Verksamhet

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur – bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

NTK arbetar för att du ska:

 • få en bra utbildning
 • ha en rolig studietid
 • vara eftertraktad på arbetsmarknaden

Genom att bland annat:

 • arrangera mottagningen för att du ska få en rolig start på din studietid
 • arrangera företagskvällar där du kan möta företag redan under din utbildning
 • bevaka universitetets arbete med kvalitet i utbildningen

Du kan hjälpa NTK genom att:

 • engagera dig i kåren!
 • göra kursutvärderingar och ge konstruktiv kritik
 • tycka till om vad kåren ska arbeta med

Interaktiv broschyr

I vår interaktiva broschyr kan du läsa mer om oss!