Pedagogiska priset

Pedagogiska priset

Om kårens pedagogiska pris

Varje år utser NTK en pristagare till Umeå naturvetar- och teknologkårs pris för pedagogiska insatser. Detta är studenternas pris till en lärare som utmärker sig bland andra, och som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för att få studenterna intresserade och engagerade i sina studier. Varje medlem i kåren och som läser vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet har rätt att nominera en lärare till det pedagogiska priset. Juryn består av NTKs utbildningsbevakningsenhet och dess ordförande.

Regler

§ 1 Syftet med detta pris är att stimulera lärarkåren vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet till fortsatt pedagogisk utveckling samt att uttrycka studenternas önskan om att en kontinuerlig utveckling sker.
§ 2 Priset skall heta ”Umeå naturvetar- och teknologkårs pris för pedagogiska insatser”, trivialnamn ”Pedagogiska priset”.
§ 3 Priset kan endast tilldelas föreläsare inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.
§ 4 Priset tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för att få studenterna intresserade och engagerade i sitt studerande.
§ 5 Priset kan tillfalla lärare som har svarat för framstående pedagogiska insatser inom fakulteten. Härmed avses exempelvis god kursuppläggning, motivationsförmåga, stort intresse för undervisning och pedagogik samt en god förmåga att stimulera studenternas intresse, kreativitet och kritiska tänkande.
§ 6 Varje medlem i kåren har rätt att nominera.
§ 7 Nomineringar skall innehålla följande uppgifter om nominerad person:Namn, institution, kontaktinformation (e-post och/eller telefonnummer) samt en utförlig motivering och förteckning över den nominerades insatser.
§ 8 Tidigare års pristagare får nomineras.
§ 9 Nomineringar skall vara utbildningsbevakningsenheten tillhanda senast det datum utbildningsbevakningsenheten har bestämt.
§ 10 Alla nominerade kommer att meddelas och offentliggöras om personen så godkänner.
§ 11 Utbildningsbevakningsenheten nominerar en person till pedagogiska priset för beslut av kårstyrelsen.
§ 12 Priset skall delas ut under kårens årshögtid.
(10.2 kap. Reglemente)

I reglementet kapitel 8.2 hittar du all information rörande Pedagogiska priset

Pristagare genom åren

Alexandre Bartel has shown interest in educating students in the subject by working continuously on the course to make it better and more understanding, as a new teacher to show this engagement with the students has been appreciated by the students a lot. For being relatively new to the university, Alexandre Bartel has made a big impact on students with the course Computer Security.

Having a continuous dialogue with the students has helped them to study and Alexandre to become a better teacher. Trying to keep it simple for the students has made focus on the course to learn the subject. He has created a positive and supportive learning environment for the students to flourish. The open dialogue has made the students more interested in the subject, made the learning experience more fun and giving for the students and has opened a lot more doors for the students’ futures.

Krister Wiklund har ett stort intresse för fysik och strömningslära, som sprider sig lätt till studenterna på föreläsningar och laborationer. Studenterna känner att Krister kan förklara komplicerade och svåra saker på ett lätt och förståeligt sätt som skapar en trygghet i rummet. Som student vet man att hans kurser kommer vara väl strukturerade och genomtänkta.

Genom att hålla studenterna mer intresserade med demo labbar som förbryllar studenterna, så hjälper det att hålla ett intresse och engagemang som man annars inte skulle ha fått. Det blir också ett nytt sätt att tackla ämnet för studenterna genom att få dem att börja diskutera och argumentera om sina teorier om hur saker och ting fungerar i världen.

Teresa Frisan är en mycket inspirerande och engagerad pedagog, som ständigt arbetar för att förbättra alla delar av sina kurser, från lektioner till kurslabbar till andra examinerande moment, men också för att förbättra och förnya den utrustning som finns tillgänglig för studenterna. Hon jobbar dessutom mycket aktivt med att inspirera sina lärarkollegor till att arbeta på samma sätt och leder ett lärarmöte med syfte att inspirera andra lärare på institutionen. Teresa brinner verkligen för sitt ämne och sina studenter, vilket avspeglas i studenternas engagemang och genomströmningen på hennes kurser. Vi ser Teresa som en utmärkt kandidat för årets pedagogiska pris.

Ronny Östin är en sådan lärare där man kan gå in på en föreläsning med tanken ”Vad tråkigt detta verkar” och gå ut med tanken ”Detta vill jag jobba med”. Ronny väcker nyfikenhet och inspirerar på ett sätt som gör att man verkligen vill lära sig. När han föreläser så håller han nivån rätt och drar paralleller och jämförelser som gör att man förstår.

Ronny har även en fantastisk inställning till sina studenter och till kåren vilket alltid gläder oss.

Förutom sin glädje och engagemang i sitt lärande bidrar Magnus med en utomordentlig utbildningsmiljö där han integrerar ett flertal lärandetekniker för att studenterna ska få bästa möjliga chans att ta till sig av kunskapen. Han främjar en god kommunikation mellan lärare och student samt mellan studenterna genom ett flertal tekniker för att öka förståelsen och engagemanget från studenterna.

Utöver detta föregår han med ett gott exempel på hur lärare kan utnyttja de digitala resurser som finns tillhands vilket studenter har visat stor uppskattning för. Denna kunskap sprider han öppet bland sina kollegor vilket medför att även studenter som inte har honom som lärare får en bättre utbildning. Han jobbar aktivt med att ständigt förbättra utbildningskvaliteten, både på sina egna kurser samt på institutionen, och tar med en inspirerande passion till sitt arbete.

Med ett brinnande intresse för pedagogik visar Lisa prov på hur man med hjälp av pedagogiska medel får med sig studenterna i insamlandet av kunskap. Den passionen Lisa visar vid varje kurstillfälle gör inte bara så att hon envetet vill få med alla på tåget, utan passionen för ämnet matematik smittar även av sig så att studenterna vill vara delaktiga.

Lisa anser att hennes uppdrag som lärare är att försöka ge studenterna relevanta verktyg och därigenom skapa bra förutsättningar för att studenterna själva ska kunna skapa sig sin egen kunskap. Den målsättningen i kombination med att Lisa är en inspirerande person gör att studenterna ser fram emot varje lektion.

Anna visar på ett tydligt sätt vad som förväntas av de studenter som deltar på hennes kurser. I hennes undervisning är tydlighet, motivation, tillgänglighet och variation centrala byggstenar som leder henne i hennes arbete. Hon arbetar för att studenter ska känna sig delaktiga i klassrummet och kunna kommunicera sin erhållna kunskap effektivt. Hennes mål är att ge studenter de verktyg och det självförtroendet de behöver i sin kunskapsbas för att kunna tackla sina fortsatta studier och kommande
arbetsliv på ett bra sätt. Studenterna ser hennes struktur och passion försitt ämne som ovärderligt. Anna visar ständigt att hon sätter studenternas lärande och välmående i centrum, vilket gör att hon är mer än välförtjänt av detta pris.

Barbara Giles är engagerad och inspirerande och får aldrig slut på energi, en person som brinner för sitt ämne och har även förmågan att få med andra att börja göra det. Hon bryr sig om studenterna och låter ingen hamna på efterkälken. Hon stimulerar den underliggande nyfikenheten hos sina studenter och omvandlar den till ett begär att få veta mer.

Ett varumärke med alla hennes kurser är ett individuellt projektarbete vars syfte är att söka och värdera information, läsa och skriva vetenskapliga texter, samt kunna kritiskt och konstruktivt granska andras arbeten. Hon tror starkt på att undervisning och forskning är integrerade verksamheter, samt att det är i klassrummen man skapar kompetenta biologer för kommande generation, och uppmuntrar studenter att utveckla färdigheter som är lämpliga för fortsatta studier eller arbete utanför universitetet. Hon anser att en kurs med hög kvalité har en god struktur med god logisk utveckling, och stödjande kurslitteratur och att det är viktigt att studenter får god information om kursen, samt få förståelse för hur den är uppbyggt och att administrationen kring kursen måste fungera smidigt.

Utbildning och pedagogik kommer ofta upp till diskussion i hennes arbete med lika villkor på fakultets- och universitetsnivå. För nuvarande driver hon ett projekt vid sin institution vars syfte är att modernisera utbildningen och ge studenterna bekantskap med verktygen som under de senaste åren har gett nya insikter i ekologiska och evolutionära processer.

Per har en speciell förmåga att motivera sina studenter till att lära sig matematiska bevis, att hantera derivator och intergraler samt andra komplexa uppgifter. Hans passion, engagemang och glädje för matematiken sprider sig bland studenterna och uppmuntrar dem till en kontinuerlig studieakt själv under jullovet. Speciellt hans engagemang utöver de vanliga arbetstiderna och under seminarier gör så att studenterna känner att han bryr sig om studenternas utbildning.

Erik undervisar på ett väldigt intressant och variationsrikt sätt. Studenterna uppskattar speciellt hans föreläsningar med efterföljande diskussioner och rollspel där de får chansen använda alla sina sinnen. Erik är öppen för frågor och diskussioner och utmanar studenterna att tänka kritiskt. I kurserna lyckas han skapa tydliga kopplingar till arbetslivet, vilket ökar förståelsen för kursdeltagarna. Erik ser till att alla blir delaktiga och är en väldigt inspirerande person som gör att studenterna ser fram emot varje lektion med glädje.

Hans stora engagemang för undervisning visar sig på många sätt. Han ser varje individ i klassrummet och uppmuntrar till djup förståelse inom statistikämnet genom att använda olika typer av inlärningsmetoder. Han strävar efter att vara tillgänglig för studenterna så mycket som möjligt och besöker laborationssalar och korridorer kontinuerligt. Han är ett stort stöd och ställer alltid upp, både innan, under och efter föreläsningstid. Hans inspirerande sätt och vilja att lära ut genererar ökat intresse och engagemang hos studenterna. Han är en passionerad lärare som lyfter undervisningen till nya höjder.

Han är en väldigt inspirerande föreläsare som verkligen fått oss att uppskatta matematik. Han har alltid tid för studenter som gärna får komma förbi hans kontor och diskutera problem och teori i matematik. Är man inte sugen på det så brukar han uppskatta lite kallprat som alltid är trevligt. Han är alltid glad, trevlig och bryr sig om sina studenter. Dessutom uppmuntrar han till fortsatta studier och lägger ned väldigt mycket tid och engagemang för att hjälpa till att hitta den rätta utbildningen. Han har inspirerat oss till matematiken och hjälpt oss väldigt mycket. Han förtjänar uppmärksamhet för allt han har gjort.

I sitt arbete med studenter, både under kurstillfället och utöver, är Solomon en förträffligt tillmötesgående och kunnig person. Han inspirerar med sin kunskap och han utvecklar studenternas intresse med sin vilja att lära ut. Han är pedagogisk, uttrycker sig på ett sätt som man förstår och han använder sig av presentationsverktyg som förstärker hans föreläsningar, både före och efteråt. Solomon förkroppsligar allt som det pedagogiska priset står för och om studenterna har en möjlighet att delta i något tillsammans med denna pedagog så har de upplevt en av kemiska institutionens bästa.

Med enkla verktyg så som att vara öppen och bjuder på sig själv får Jonny studenter att känna sig välkomna till kurser och föreläsningar. Han är engagerad och drivande i de ämnen han undervisar i och arbetar med studenterna för att även de ska känna samma sak inför ämnet. Han bjuder in till frågor och när dessa kommer svarar han och återkopplar mot studenten för att få en diskussion så att ytterligare frågor kan besvaras. Jonnys pedagogik är exceptionell och studenterna tycker mycket bra om honom och hans sätt att möta studenternas behov i klassrummet.

Krister Wiklund har ett brinnande intresse för fysik, vilket han skickligt förmedlar i sin undervisning. Det framgår tydligt att Krister har en oförtäckt glädje av att dela med sig av sin kunskap, vilket han gör på ett lättbegripligt sätt med pedagogiska appliceringar. Genom att exemplifiera med vardagsexempel kan han oavsett studentens förkunskaper förmedla sin kunskap på ett genuint och naturligt sätt. Kristers starka fascination för fysik samt hans passion för att undervisa har en betydelsefull inverkan då det gäller att motivera studenters fortsatta studier inom teknik- och naturvetenskap. Krister är otroligt lyhörd för studenternas åsikter och är inte främmande för att göra förändringar. Han är en lärare med studentperspektivet kvar och som alltid, oavsett hur konstig frågan är, finner ett svar som passar individen vilket gör honom till ett föregångsexempel bland lärare.

Anders undervisar att matematik är till för alla, intressant för alla och att det inte behöver vara svårt att förstå. Genom lysande upplägg och konstant underhållande och intresseväckande lektioner lyckas Anders fånga upp och inspirera den mest lättuttråkade studenten. Genom att blanda historia, med allt från lyckade till misslyckade figurer, med det senaste inom matematisk forskning blir ett flera tusen år gammalt ämne aktuellt och får den uppmärksamhet det förtjänar. En stor förståelse för didaktik och pedagogik samt en passion för naturvetenskaplig utbildning.

Att få gå till en av Bents föreläsningar känns inte som ett måste utan ett frivilligt nöje. Bent lyckas på ett kreativt sätt att föra sina kunskaper vidare till studenterna. Det finns ingen som kan låta bli att dras med och lyssna till hans självupplevda historier runt om hela världen som dessutom är högst relevant för kursinnehållet. Allt detta, tillsammans med en stor portion humor, gör honom till den avgjort bästa föreläsaren inom fakulteten.

Michael Bradley är en inspirerande lärare med många bra kvalitéer. Han är väldigt positiv och tillmötesgående i sin kontakt med studenterna, besitter ett stort kunnande inom ämnena fysik och matematik. Trots Michaels djupa kunskap kan han undervisa på nästintill vilken nivå som helst. Han är duktig på att förenkla problemställningar samtidigt som han kan svara på det allra svåraste av frågor. Michael är mycket lyhörd och ständigt villig att engagera sig i utvecklingen av sin egen undervisning

Sylvia skapar ett intresse för utbildningen och sätter studenten i fokus. Hon har också förmågan att få studenten att tro på sig själv vilket är mycket värdefullt. Även de mest komplicerade problem inom kvantmekaniken kan Sylvia förklara på ett enkelt och förståeligt sätt. Hennes arbete inom den pedagogiska utvecklingen och genusforskningen är ett arbete som studenter har nytta av, nu såväl som i framtiden.

Patrik är en mycket omtyckt lärare och handledare på fysikkurser på alla nivåer. Han har en tydlig iver att få lära ut sitt ämne och han beskrivs av studenterna som pedagogisk, entusiasmerande och energisk. Symboliskt för Patrik Nordqvists pedagogik är hans färdighet i att kunna förklara de mest komplicerade sambanden på ett sätt som de flesta förstår. Hans entusiasm och brinnande intresse för fysik har gjort hans föreläsningar mycket omtyckta. Patrik är dessutom en mycket uppskattad handledare på fördjupningskurser vilket är ytterligare ett tecken på hans förmåga att inspirera studenter. Patrik Nordqvist har dessutom medverkat som föreläsare i samband med de tjejhelger som varje år genomförs i syfte att öka andelen kvinnliga studenter på våra utbildningar. Utvärderingar visar att Patriks föreläsningar varit mycket omtyckta. Han har en förmåga att sätta perspektiv på fakta och fenomen som annars skulle vara näst intill omöjliga att förstå vidden utav.

Lars Rönngren som verkar vid den kemiska institutionen har en förmåga att kombinera sin goda ämneskunskap med en mycket god pedagogik förmåga som mångt och mycket präglas av hans tydliga vilja att lära ut sitt ämne. Lars har visat stort intresse för kvalitetsfrågor och arbetat aktivt med utveckling av kurser och uppföljning av kursutvärderingar. Lars Rönngren har en mycket god social kompetens som framstår tydligt både då han pratar inför folk och med folk. Lars tar sig ofta tid att gå runt bland studenter på campus för att se om han kan hjälpa till, inte minst då det börjar närma sig tentamen. Utmärkande för Lars Rönngrens förmåga att kunna formulera sig så att de flesta förstår även om ämnet är mycket komplicerat och komplext. Lars Rönnbergs engagemang i studenternas lärande och dess situation gör honom till en förebild för både studenter och lärare.